استانداری یزدنام و نام خانوادگيتلفن ادارهرایانامه
1استاندار يزدمحمد علي طالبي36242200 talebi@ostanyazd.ir
2معاون سياسي و امنيتي و اجتماعياحمد ترحمي36242800 info@ostanyazd.ir
3معاون هماهنگي امور عمرانيمحسن صادقيان36242700 info@ostanyazd.ir
4معاون هماهنگي امور اقتصاديسيد مسعود عظيمي36240800 info@ostanyazd.ir
 معاون توسعه مدیریت و منابع اکرم فداکار36231020 info@ostanyazd.ir
5مديركل حوزه استاندارعباس حيدري36234600 a.heidari@ostanyazd.ir
6مدیرکل روابط عمومي علي صالحي36248000 info@ostanyazd.ir
7مديرکل اداري و ماليسيدحسين دشتي36235074 info@ostanyazd.ir
8مديركل دفتر امور روستايي و شوراهامحمود زارع (ناطق)31112530 info@ostanyazd.ir
9مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهامحمد یارمند36245400 info@ostanyazd.ir
10مدیرکل دفتر امور اجتماعيحمید عزیزیان31112527 info@ostanyazd.ir
11مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیکمحمد رضا عارفی36233060 info@ostanyazd.ir
12مديرکل دفتر سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوريمحمدعلي شاه حسيني36242700 info@ostanyazd.ir
13مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاريمصطفی سالاری36288010 info@ostanyazd.ir
14مديركل دفترهماهنگي اموراقتصاديمحمد زاده رحماني31112121 info@ostanyazd.ir
15مديركل امنيتي انتظاميمحمد علی جعفری نعیمی31112528 info@ostanyazd.ir
16مديركل پدافند غير عاملمحمد صادق طهماسبي31112514 tahmasebi@ostanyazd.ir
17مديركل مديريت بحراناحسان بالاکتفی36242121 info@ostanyazd.ir
18مديركل دفتر ارزيابي عملكرد ، بازرسي و پاسخگويي به شكاياتمحمدجواد رامشك36232391 info@ostanyazd.ir
19مدير كل دفتر حراستحبيب فتاحي31112523 herasat@ostanyazd.ir
20مديركل دفتر امور بانواناعظم کاظمی31112249 info@ostanyazd.ir
21مديركل دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجيسعید پرویزی37252210 info@ostanyazd.ir
22مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداریافسانه شهابی پور36284787 info@ostanyazd.ir
23مدير هسته گزينش سید کاظم جعفری36244557 info@ostanyazd.ir
24مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولتمحمد حسین زارع31112525 zare@ostan-yz.ir
26مشاور استانداردرامور ايثارگراناحمد علي دشتي پور31112538 info@ostanyazd.ir
27مشاور استاندار در امور روحانيانحجت الاسلام عباس زارع36244001 info@ostanyazd.ir
28مشاور استاندار در امورفرهنگي و ارتباطاتدكتر غلامرضا محمدي31112333 info@ostanyazd.ir
29مشاور استاندار در امور جوانانآزاد معلم36242200 info@ostanyazd.ir
30مشاور استاندار در امور اشتغال و سرمايه گذاريعلي اكبر جعفري ندوشن36242200 info@ostanyazd.ir
31مشاور استاندار و مسئول دفتر ارتباطات مردميابوالقاسم دهقان36242200 info@ostanyazd.ir
32    info@ostanyazd.ir