خبرنگاران استان يزد در نهمين سفر شهرستاني خود كه به ابتكار روابط عمومي استانداري برگزار مي شود، با سفر به شهرستان يزد ضمن شركت در نشست مطبوعاتي فرماندار، از پروژه هاي مهم عمراني اين شهرستان بازديد كردند.