آقاي طبائي بخشدار مركزي شهرستان يزد به اتفاق مديران شركت گاز ، آب و فاضلاب ،آقاي حميديافر-رئيس شوراي بخش مركزي- از روستاههاي ملاباشي-دهنو- سيدميرزا بازديد بعمل آوردند و با تشكيل جلساتي پيشنهادات و نقطه نظرات اعضاي شوراهاي مذكور مورد توجه قرار گرفت.
عوامل پروژه گازرساني روستاههاي دهنو و سيدميرزا به اتمام رسيده و از طرف مسئولين قول داده شد ظرف مدت 2ماه آينده علمك هاي گاز تمام روستاههاي بخش مركزي نصب خواهد شد.
سپس با تشكيل جلسه در مسجد جامع روستاي محمد آباد با حضور رؤساي شوراههاي اسلامي روستاهها و مسولين خدمات انجام شده توسط كارگزاران دولت مورد تائيد و تشويق قرار گرفت . مقرر شد با توجه به اجراي آبرساني در طرح ولايت كه به تمام روستاهها آبرساني خواهد شد كليه شبكه هاي اصل و فرعي آب رساني روستاهها تعويض گردد و در اين رابطه تامين اعتبار گردد.