به گزارش ايرنا عزيزالله سيفي در اين بخشي از اين پيام اظهار داشت:
شرايط اقليمي ، فرهنگي و بومي هر شهرستان ، صنايع دستي متننوعي را به وجود آورده و به عنوان مثال در ميبد سفال و سراميك، اردكان زنجير بافي ، اشكذر لبافي ، مهريز گيوه بافي، بافق حصير بافي و يزد ترمه را داريم ولي متاسفانه عدم توجه به صنايع دستي موجب شده تا اين هويت استاني و ملي خود را حفظ كنند و تنهادر رشد و توسعه اقتصادي روستا و شهر خود نقش داشته باشند.
'توجه به صنايع دستي توجه به هويت يك كشور است، چرا كه در واقع كار دستي صد در صد بومي محسوب مي شودو چون با هنر توام شده است ،كم هزينه ترين و سريعترين راه براي رفع بيكاري و ايجاد اشتغال است و مي تواند زمينه رشد و توسعه كشور را به دنبال داشته باشد.'
'صنايع دستي با هر موضوعي مي تواند با توجه به استعدادها و هنر اين مردم الگو دهنده و كارساز باشد و قطعا هنرمندان يزد با توجه به زمينه هاي موجود در بخش صنايع دستي و مضامين قرآني كاري درخور و شايسته ارائه خواهند كرد.'
وي در اين پيام مي افزايد: برگزاري چنين جشنواره اي توسعه و ترويج فرهنگ قرآني را به همراه دارد و مي تواند در تقويت نظام مقدس جمهوري موثر باشد و همه بخش هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و حتي نظامي بايد به مقوله فرهنگ توجه داشته باشند، چرا كه معمولا كشورهاي موفق در دنيا از جهت اقتصادي و ايجاد اشتغال از الگوي توجه به صنايع بومي به ويژه صنايع دستي استفاده كرده اند.
' اگر كشور ما خواسته باشد راه توسعه و پيشرفت را طي كند يكي از اين راهها توجه به هنر بومي و صنايع دستي است