هفته تربيت بدني از 26 مهر تا 2 آبان بمنظور آشنايي جامعه با اهميت و اثرات كاربرد ورزش در زندگي فردي و اجتماعي و اشاعه و توسعه و ترويج ورزش ورزش در خانه و خانواده و هدايت و ارشاد جامعه به ورزشهاي همگاني برگزار ميشود.
سيفي فرماندار يزد بهمراهي جمعي از پرسنل فرمانداري در برنامه ورزش همگاني در ميدان اميرچخماق يزد حضور يافت. حضور پرسنل و مسئولين ادارات شهرستان، جوانان و پيشكسوتان ورزشهاي پهلواني حال و هواي خاصي به اين برنامه داده بود.
فرماندار يزد ضمن تقدير و تشكر از برگزار كنندگان اين برنامه، با اشاره به اهميت و اثرات فيزيكي و رواني ورزش در سلامت جامعه اظهار داشت جاي اينگونه برنامه ها بشدت خالي بود و اميد است با پيگيري هاي مجدانه مسئولين مربوطه و با هدف فرهنگ سازي ورزش همگاني در بين خانواده ها اجراي آن رنگ و بوي تازه اي بگيرد.
در پايان ورزشكاران به گرفتن كشتي هاي پهلواني پرداختند و بازوبند پهلواني به برنده مسابقات اعطا شد.