عزيزا... سيفي فرماندار يزد دوشنبه مورخ 3/8/89 در دو مدرسه دخترانه حضور يافت تا از نحوه برگزاري انتخابات شورا و بسيج دانشجويي بازديد كند.

فرماندار يزد در جمع دوستانه دانش آموزان حضور يافت و اهميت تشكيل شوراها را ايجاد روحيه همكاري و تعاون در بين دانش آموزان دانست.

سيفي شركت و حضور دانش آموزان در حل و فصل و پيشبرد امور مدرسه در قالب شوراها را از آن جهت مهم برشمرد كه اينگونه فعاليتها باعث اجتماعي شدن و آمادگي دانش آموزان براي حضور در جامعه و اجتماعات بزرگتر ميشود. سيفي تشكيل نهاد بسيج دانشجويي را در جهت تقويت دانش آموزان  در امور ديني و خدمت رساني به مردم موثر دانست و گفت ميبايست ارزشهاي انقلاب اسلامي و فداكاريهاي شهدا و بسيجيان و روحيه بسيجي گري بعنوان درس هاي زندگي در قالب اينگونه تشكيلات به دانش آموزان انتقال يابد. چراكه دانش آموزان در اين سنين آمادگي بيشتري براي پذيرش حقايق را دارند و دلهاي پاكشان هنوز آلوده به مسائل نفساني و مادي نشده است.

در پايان فرماندار يزد از نحوه برگزاري انتخابات اعلام رضايت نمود و از دست اندركاران جهت اجراي انتخابات و از دانش آموزان جهت حضور و شركت گرمشان در انتخابات تقدير و تشكر كرد.