ا

صندوق مهر امام رضا (ع) باهدف جمع آوري وجوه قرض الحسنه پرداخت وام ازدواج وآموزش خانواده ها وغيره باحضور دكتر جهرمي وزير كار واموراجتماعي وخليل  يسائي مديرعامل صندوق مهر امام رضا كشور وآقاي عظيمي نيا فرماندار يزد وآقاي اعيان مدير صندوق مهر امام رضا استان يزد افتتاح وآغاز بكار كرد. لازم به ذكر است درشهرستان اردكان وميبد نيز شعبات اين صندوق افتتاح وشروع بكار گرديد.