نقدي با بيان اين مطلب كه سكونتگاههاي غير رسمي ، در واقع شكل بي ضابطه اي از تجمع مكاني گروههاي كم در آمد ، اغلب مهاجر در نقاط آسيب پذير شهر است كه به صورت كاملاً خودرو  و فاقد مجوز رسمي از نهادهاي قانوني شهرداري ايجاد مي گردند.نقدي گفت: تمام دستگاههاي اجرايي در سطح شهرستان بايد تمام توان و امكانات از روند افزايش اين سكونتگاهها جلوگيري و به ساماندهي اين مكانها بپردازند.

معاون عمراني فرماندار يزد تصريح كرد: زمين خواري يكي از مشكلاتي كه به روند افزايش سكونتگاههاي غير رسمي كمك مي كند و در اين راستا بعضي از سياستهاي دولت محترم مانند مسكن مهر باعث شده تا از بروز اين پديده شوم جلوگيري شود.

نقدي در پايان افزود : هدف ستاد توانمند سازي سكونتگاههاي غير رسمي ارتقاء سطح فرهنگي، اقتصادي ، اجتماعي و كالبدي افراد ساكن در اين سكونتگاهها مي باشد