دعاي فرج
ShowDoa('rgb(0, 0, 0)','rgb(255, 255, 255)',200)