فرماندار یزد:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،‌محمود شاکری شمسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه یزد، با تبریک سالروز تشكيل جهاددانشگاهي در شانزدهم مرداد 1359 به عنوان يك نهاد انقلابي كه در راستاي اهداف انقلاب فرهنگي شكل گرفته است، اظهار کرد: همانگونه كه در اساسنامه جهاددانشگاهي ذكر شده است، اين نهاد به عنوان يك مولود انقلاب، پلي ميان دانشگاه و جامعه است كه عمده‏ترين وظايف محوله به آن عينيت بخشيدن به آرمان‏هاي انقلاب اسلامي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، تحقق اهداف انقلاب فرهنگي و گسترش گرايش ديني و مذهبي در ميان دانشجويان است.

وی از دیگر وظایف این نهاد را توسعه فنآوري با بهرهگيري از نيروهاي متخصص داخلي، گسترش تحقيقات علمي، صنعتي و كاربردي و بهرهگيري از نتايج به دست آمده در رفع نيازهاي جامعه و نهايتاً استقرار نظام آموزش عالي مبتني بر ارزشهاي اسلامي در سطح دانشگاهها، عنوان کرد.

شاکری شمسی خاطرنشان کرد: البته به زعم اينجانب جهاددانشگاهي اگر چه در انجام وظايف محوله فوق، تلاشهايي داشته است ليكن در زمينه علمي و پژوهشي توفيقات قابل ارائه‌اي از خود نشان داده است و در اين زمينه با مطالعات و تحقيقات علمي و كاربردي در زمينه رفع نياز جامعه گامهاي مؤثري را برداشته است به طوري كه با كاربردي كردن نتايج پژوهش‌ها در موارد متعددي در بخشهاي مختلف جامعه از جمله صنعت، منجر به خودكفايي و مانع خروج ارز به منظور واردات آن شده است.

فرماندار یزد اضافه کرد: مهمتر از آن، جهاددانشگاهي توانسته است در مجموعه آموزش عالي، روحيه جهادي، تلاش مبتني بر تدبير و فكر و نهايتاً خودباوري و «ما ميتوانيم» را نهادينه كند.

وی همچنین در مورد تعامل و همكاري جهاددانشگاهي استان با ساير نهادها و دستگاهها نیز یادآور شد: مسلماً تعامل و ارتباط نهادي مانند جهاددانشگاهي كه غيردولتي است با ساير دستگاهها اعم از علمي و اجرايي مي‏تواند در طيطريق و وصول اهداف آنها، كمك شاياني داشته باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: جهاددانشگاهي مانند ديگر سيستمها در طول فعاليت خود هم از ساير بخشها و سيستمها اثر ميپذيرد و هم اثرگذار خواهد بود، ليكن اين دو موضوع نباید جهاددانشگاهي را از مسير اصلي كه براي آن برشمردهاند، منحرف شود.

به اعتقاد فرماندار یزد، چالش مهمي كه در حال حاضر جهاددانشگاهي را تهديد ميكند كمبود يا بعضاً نبود حمايت‏هاي مالي از طرح و پژوهش‌هاست كه اين مهم سبب شده تا اين تشكل در پاره‌اي از اوقات از اهداف عاليه خود تنزل كرده و در حد برگزاري دورههاي پودماني يا به عنوان حقالعمل كار در برخي پژوهشها فعاليت كند.

وی اظهار کرد: از موضوعات مهمي كه يك نهاد انقلابي در مسير ارائه خدمت ميبايست به آن عنايت ويژهاي داشته باشد، درك موقعيت فعلي و شناخت انتظار جامعه از آن است و جهاددانشگاهي هم بالضروره ميبايست خود را به جديدترين متدها و شيوههاي آموزشي و پژوهشي مجهز كرده و براساس انتظارات بخشهاي مختلف جامعه پاسخهاي لازم را بدهد.

شاکری شمسی در رابطه با رسانه ایسنا وابسته به جهاددانشگاهی نیز گفت: اينجانب سايت خبرگزاري دانشجويان ايران را مطالعه ميكنم؛ ايسنا از جمله سايت‏هاي به روز، مستقل و با تحليل‌هاي واقع‌گرايانه ديدم و اميدوارم كه با همين مشي در آينده نيز ادامه يابد