به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه كميسيون تعزيرات آرد و نان شهرستان، راس ساعت 8 صبح روز دو شنبه مورخ 11/08/1388، در محل دفتر فرماندار يزد تشكيل گرديد و نسبت به تخلفات اعلام شده، تصميمات لازم، اتخاذ گرديد:

1ـ با توجه به ارتقاء كيفيت نان توليدي توسط تعدادي از واحدهاي خبازي سطح شهرستان، تعداد 10 واحد از طريق افزايش سهميه، مورد تشويق قرار گرفتند.

2ـ تعداد 11 واحد صنفي به دليل نامطلوب بودن كيفيت نان توليدي، كسر سهميه گرديدند.

3ـ تعداد 23 واحد نانوايي، جمعا موظف به پرداخت 17730900 ريال جريمه شدند.