عزيزا... سيفي فرماندار يزد طي حكمي ازسوي مصطفي محمدنجار وزير كشور بعنوان رييس شوراي فرعي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر انتخاب و منصوب شد. در اين حكم وزير كشور ضمن اشاره به مراتب تعهد، درايت و تجارب ارزنده وي در زمينه هاي مختلف مديريتي اظهار داشته است برگزاري منظم و دقيق جلسات شورا، ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي عضو و انجام اقدامات موثر در زمينه هاي مقابله با عرضه، پيشگيري و درمان با بهره گيري از ظرفيتها، امكانات و توانايي هاي موجود در شهرستان در حوزه هاي انساني و پشتيباني در قالب برنامه هاي ابلاغي از سوي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان را اقدامات مورد انتظار از اين شوراست.