به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور متن كامل اطلاعيه شماره 2 ستاد انتخابات كشور بدين شرح است:
با گراميداشت ايام مبارك رجب به آگاهي هم ميهنان گرامي مي رساند با توجه به تماسهاي مكرر مردم شريف ايران اسلامي در ارتباط با موضوع معادل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد، مورد اشاره در بند 4 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و همچنين افراد مشمول ماده 29 قانون مزبور ، موارد زير اعلام مي گردد:
الف) با عنايت به نظر شوراي محترم نگهبان مدارك تحصيلي ايثارگران مطابق ماده 18 و تبصره ماده 21 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان و قانون حمايت از آزادگان براي نامزد شدن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي يك مقطع بالاتر محسوب مي شود.
ب) مطابق بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه ، مدرك تحصيلي فرزندان شهداء جهت نامزد شدن در انتخابات مجلسشوراي اسلامي يك مقطع تحصيلي بالاتر محسوب مي گردد.
ج)شاغلين نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات كه جانباز و آزاده بازنشسته حالت اشتغال مي باشند، نياز به استعفاء ندارند.
د) اشخاص ومقامات زير بنابر اعلام معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رييس جمهور همطراز با عناوين مذكور در بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلسشوراي اسلامي شناخته شده اند:
1- معاون مركز ملي جوانان كشور
2- دبيران كميسيون هاي هيأت دولت و دو نفر از معاونان رئيس دفتر هيأت دولت كه در مشاغل تخصصي اشتغال دارند
3- رئيس بنياد ايران شناسي
4- رييس سازمان امور مالياتي كشور
5- دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز
6- سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه
7- دبير كل شوراي عالي آمورشو پرورش
8- قائم مقام دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور
9- نيمي از پست هاي مشاور وزير و رؤساي سازمان هاي مستقل كه در رأس آنها معاون رييس جمهور قرار دارد، رؤساي امور، مراكز ومؤسساتي كه زير نظر وزير يا رييس سازمان قرار دارد
10 – رييس دفتر و معاون معاون اول رييس جمهور ، معاونان ساير معاونان رييس جمهور
11 - مشاورين معاون اول رييس جمهور به تشخيص ايشان و مشاورين ساير معاونان رييس جمهور و همچنين روساي امور ، مراكز وموسسات در معاونت هاي رييس جمهور
12 - نماينده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري
13 - دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
14 - دبير شوراي عالي امنيت ملي
15 – رييس دفتر امور مناطق محروم كشور
16 - دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر
17- رييس ستاد مديريت حمل ونقل سوخت و قائم مقام ومعاونين ستاد ياد شده
18 - دبير كل شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور و معاونان آن
19 - رييس شوراي رقابت
20 – معاونين استانداران
21 - رييس بازرسي دفتر رييس جمهور
22 - معاونان مركز امور مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي
23 – بازرس ويژه رييس جمهور در امور نفت
24 - رؤساي دفاتر تحت نظر بلافصل رييس جمهور، رييس دفتر معاون اول رييس جمهور، معاونان معاونان رييس جمهور، معاونان رييس دفتر رييس جمهور، معاونان سرپرست نهاد رياست جمهوري، مشاوران نهاد رياست جمهوري .
ه ) براساس ماده 12 قانون آئين نامه استخدامي ديوان محاسبات كشورمصوب مجلس شوراي اسلامي مقامات زير همطراز با عناوين مذكور در بند الف ماده 29 شناخته مي شوند:
رييس ديوان محاسبات كشور ، دادستان ديوان محاسبات كشور و معاونان ومستشاران ديوان محاسبات كشور.
در پايان همانطور كه در اطلاعيه شماره يك اعلام گرديده بود تأكيد مي گردد كه آخرين
مهلت قبول استعفاء مشمولين ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي تاريخ 9/4/1390
مي باشد و قبول استعفاء بعد از مدت تعيين شده جهت ثبت نام و اعلام داوطلبي انتخابات مجلس
شوراي اسلامي مورد پذيرش مراكز ثبت نام نمي باشد.
ستاد انتخابات كشور