معاون فنی و آموزشی ستاد سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان یزد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، جعفر رحمانی شمسی با اشاره به اتمام کار عملیات اجرایی سرشماری عمومی کشاورزی در شهرستان یزد اظهار داشت: در طول این مدت اطلاعات مربوط به 7100 هزار بهره بردار کشاورزی در شهرستان یزد توسط مأموران آمارگیر ثبت شده است.

معاون فنی و آموزشی ستاد سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان یزد در ادامه اظهار داشت: در عملیات اجرایی این طرح بیش از 30700 مکان و 17500 خانوار نیز فهرست شده اند.

وی خاطر نشان کرد: خانوارها، بهره برداران کشاورزی و دامپروری، شرکت های رسمی و موسسه های عمومی دارای فعالیت کشاورزی هدف آمارگیران سرشماری عمومی کشاورزی در این دوره بوده است.

رحمانی شمسی در پایان گفت: در طول مدت اجرای سرشماری عمومی کشاورزی در شهرستان یزد آمار و اطلاعات مربوط به بهره برداران آن لاین به  مرکز آمار ایران فرستاده شده است.