آگهي نتيجه انتخابات شوراي اسلامي شهر حميديا

آگهي نتيجه انتخابات شوراي اسلامي شهر حميديا منتشر شد.

آگهي نتيجه انتخابات

بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر حميديا تابع بخش مركزي شهرستان يزد، شهرستان يزد مي رساند،با توجه به برگزاري انتخابات پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 96/02/29 ، نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل مي باشد:

-1آقاي سيدميثم دشتي رحمت آبادي نام پدر سيدعلى محمد داراي 3385 راي

2_ آقاي حسين دشتي رحمت آبادي نام پدر محمد رضا داراي 2962 راي

3_ آقاي اكبر زارع ارناني نام پدر محمد داراي 2948 راي

4_ آقاي سيدحبيب دشتي رحمت آبادي نام پدر سيدابوالقاسم داراي 2713 راي

5_ آقاي علي زارع سروي نام پدر حسن داراي 2571 راي

6_ آقاي علي زارع نام پدر عباس داراي 2359 راي

7_ خانم نسترن دهقان نجم آبادي نام پدر محمود داراي 2244 راي

8_ آقاي محمدرضا جعفري نجف آبادي نام پدر حسين داراي 2121 راي

9_ آقاي غلامرضا جعفري نجف آبادي نام پدر حسين داراي 2100 راي

10 _ آقاي محمدحسن جعفري نجف آبادي نام پدر عزيز ا... داراي 1972 راي

11 _ آقاي داود دشتي رحمت آبادي نام پدر غلامرضا داراي 1864 راي

12 _ آقاي محمدحسن دشتي رحمت آبادي نام پدر خالق داراي 1796 راي

13 _ آقاي احمد بين آبادي نام پدر محمد داراي 1636 راي

14 _ آقاي مجتبي ترابي ميرزائي نام پدر علي اكبر داراي 1616 راي

15 _ آقاي احمد زارع سروي نام پدر حسين داراي 1509 راي

16 _ آقاي عليرضا دشتي رحمت آبادي نام پدر حبيب داراي 1372 راي

17 _ آقاي محمدحسين دهستاني اردكاني نام پدر احمد داراي 1353 راي

18 _ آقاي محمدعرفان دشتي رحمت آبادي نام پدر منصور داراي 1282 راي

19 _ آقاي محمد دشتي رحمت آبادي نام پدر على محمد داراي 1056 راي

20 _ خانم شيما حاجي خليلي نام پدر محمد داراي 982 راي

21 _ آقاي مرتضي حاجي رضائي نام پدر على داراي 953 راي

22 _ آقاي حميد دهقان چناري نام پدر امير داراي 846 راي

23 _ آقاي عليرضا محقق نام پدر شيخ احمد داراي 781 راي

24 _ آقاي ابراهيم دشتي رحمت آبادي نام پدر عباسعلي داراي 772 راي

25 _ آقاي حجت ناصحي نام پدر حسينعلى داراي 706 راي

26 _ آقاي حسين زارع زرديني نام پدر عباس داراي 654 راي

27 _ آقاي محمدسعيد فرجي فيروزآبادي نام پدر محمود داراي 616 راي

28 _ آقاي كاظم سبحان زاده نام پدر عبدالخالق داراي 575 راي

29 _ آقاي سيدناصر ميزان عدل نام پدر سيد محمد داراي 545 راي

30 _ آقاي محمدحسن دشتي رحمت آبادي نام پدر محمد حسين داراي 538 راي

31 _ آقاي عليرضا زركشيان نام پدر كاظم داراي 486 راي

32 _ آقاي محمدمهدي دهستاني نام پدر محمدعلي داراي 443 راي

33 _ آقاي مرتضي دهقان بنادكي نام پدر ابوالقاسم داراي 443 راي

34 _ آقاي مصطفي محي الديني اناري نام پدر محمدمهدي داراي 428 راي

35 _ آقاي سيدوحيد ميرركني بنادكي نام پدر سيدمحمود داراي 340 راي

36 _ آقاي محمدصادق دشتي نام پدر حسن داراي 210 راي

37 _ آقاي احمد جليلي نام پدر حسينعلى داراي 172 راي

اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 70 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.

شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.

ضمنا به اطلاع می رساند آقاي رضا گل ورد زاده قبل از شروع روند اخذ رای انصراف خود را اعلام نموده بودند که موضوع به اطلاع اعضای شعب رسانده شد.