آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر زارچ

براساس برنامه زمانبندي انتخابات آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر زارچ منتشر شد.

آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي  اسلامي شهر زارچ

در اجراي ماده 51 قانون انتخابات وماده 56 آئين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر زارچ  مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 29/02/1396 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر زارچ  به شرح زير مي باشد:

-1

آقا / خانم

محمدحسين

آبافت

مشهور به:

 

نام پدر:

ابوالقاسم

كد نامزد:

15

-2

آقا / خانم

علي

ابوترابي زارچي

مشهور به:

حاجي علي حاجي عابدين

نام پدر:

زین العابدین

كد نامزد:

16

-3

آقا / خانم

اكبر

آسايش

مشهور به:

 

نام پدر:

حسين

كد نامزد:

17

-4

آقا / خانم

محمدحسين

اسدي زارچ

مشهور به:

شيخ حسين

نام پدر:

حسن

كد نامزد:

18

-5

آقا / خانم

محمود

اسدي زارچ

مشهور به:

 

نام پدر:

غلامحسین

كد نامزد:

19

-6

آقا / خانم

علي محمد

انتظاري زارچ

مشهور به:

 

نام پدر:

رجبعلی

كد نامزد:

21

-7

آقا / خانم

حميدرضا

بابائي زارچ

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

24

-8

آقا / خانم

بمانعلي

باقيان زارچي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدعلي

كد نامزد:

25

-9

آقا / خانم

ناصر

باقيان زارچي

مشهور به:

 

نام پدر:

بمانعلي

كد نامزد:

26

-10

آقا / خانم

محبوبه

حرمحمدي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد رضا

كد نامزد:

27

-11

آقا / خانم

سيدعباس

حسيني زارچ

مشهور به:

 

نام پدر:

سيدمحمد

كد نامزد:

28

-12

آقا / خانم

نعمت اله

خليلي زارچي

مشهور به:

حاجي خليلي

نام پدر:

علي

كد نامزد:

29

-13

آقا / خانم

رضوان

خوش اندام

مشهور به:

 

نام پدر:

علي اكبر

كد نامزد:

41

-14

آقا / خانم

حسين

خوشنويس زارچ

مشهور به:

خوشنويس پست بانك

نام پدر:

زينل

كد نامزد:

42

-15

آقا / خانم

محمدرضا

خوشنويس زارچ

مشهور به:

اميد

نام پدر:

علي

كد نامزد:

45

-16

آقا / خانم

علي اكبر

رحيمي زارچي

مشهور به:

اكبر رحيمي

نام پدر:

غلامرضا

كد نامزد:

46

-17

آقا / خانم

رضا

رضائي زارچي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

47

-18

آقا / خانم

سعيد

سرداري زارچي

مشهور به:

 

نام پدر:

قنبر علی

كد نامزد:

48

-19

آقا / خانم

غلامرضا

سرداري زارچي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدحسين

كد نامزد:

49

-20

آقا / خانم

فاطمه

سرداري زارچي

مشهور به:

 

نام پدر:

غلامرضا

كد نامزد:

51

-21

آقا / خانم

علي

شريفي زارچي

مشهور به:

علي حسين

نام پدر:

حسین

كد نامزد:

52

-22

آقا / خانم

سعيد

صادقي مقدم

مشهور به:

 

نام پدر:

حميد

كد نامزد:

54

-23

آقا / خانم

سكينه

عباس پور

مشهور به:

 

نام پدر:

رمضانعلي

كد نامزد:

56

-24

آقا / خانم

محمدرضا

كريمي زارچ

مشهور به:

 

نام پدر:

مهدی

كد نامزد:

58

-25

آقا / خانم

حامد

كلانتري سرچشمه

مشهور به:

 

نام پدر:

علی

كد نامزد:

59

-26

آقا / خانم

محمدمهدي

كمالي زارچ

مشهور به:

 

نام پدر:

حسين

كد نامزد:

61

-27

آقا / خانم

عليبمان

نقدي زارچي

مشهور به:

حاج علي نقدي

نام پدر:

حسین

كد نامزد:

62

-28

آقا / خانم

محمدعلي

واحدي زارچ

مشهور به:

 

نام پدر:

حسن

كد نامزد:

64

-29

آقا / خانم

محمدجواد

وكيلي زارچ

مشهور به:

حاجي محمد اقا

نام پدر:

علی اکبر

كد نامزد:

65

-30

آقا / خانم

محمدرضا

وكيلي زارچ

مشهور به:

 

نام پدر:

ابوالقاسم

كد نامزد:

67

 

 

توجه:

1-نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است، رأي دهندگان در روز اخذ رأي فقط اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند.

2- هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري يزد در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد.

3- شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي،‌مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي،‌نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد.

مصطفي سالاري فرماندار شهرستان يزد