شناسه : 694385

یزد به شبکه جهانی 1000 شهر 1000 زندگی با عنوان شهرنشینی و سلامت پیوست


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، در مراسمی گواهی جهانی شهر سالم به عزیزالله سیفی فرماندار یزد اعطاء و از نامبرده تقدیر شد.

در مراسمی که در دانشگاه اصفهان هبا حضور جمعی از فرمانداران وشهرداران سراسر کشور و همچنین مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده سازمان جهانی بهداشت برگزار شد گواهی جهانی شهر سالم به عزیزالله سیفی فرماندار یزد اعطاء و از نامبرده تقدیر شد.

این گواهی به منزله پیوستن شهر یزد به شبکه جهانی 1000 شهر ، 1000 زندگی با عنوان شهرنشینی و سلامت می باشد.

عزیزالله سیفی در این باره با بیان اینکه جهان به سرعت در حال شهرنشینی است و یکی از راهکارهای زندگی سالم در شهرها بکارگیری پروژه های شهر سلام است گفت: شهر سالم به شهری اطلاق می شود كه در آن با ايجاد و گسترش پيوسته شرائط فيزيكي و اجتماعي زيست محيطي و استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود ، محيطي فراهم شود كه در اثر آن مردم جامعه ضمن حمايت يكديگر و مشاركت گروهي در انجام كليه امور زندگي ، قابليت خود را به حداكثر مي رسانند.

فرماندار با اشاره به اینکه دغدغه عمده مسئولین شهر ایجاد تمامی امکانات جهت رفاه بیشتر شهروندان است که در این زمینه با تعامل مناسب میان دستگاههای مسئول اقدامات خوبی انجام شده است که باید در این جهت گامهای بیشتری برداشته شود.

 

آدرس کوتاه :