شناسه : 159539705
چهارشنبه 99/7/23

گشت ویژه شبانه کرونا شهرستان یزد و تشدید برخورد ها با متخلفین با حضور نمایندگانی از فرماندارییزد ،مرکز بهداشت و درمان شهرستان، نظارت براماکن عمومی استان، اتاق و بسیج اصناف شهرستان یزد
آدرس کوتاه :