شناسه : 159559269
یکشنبه 27 مهرماه 99:

گشت ویژه شبانه کرونا شهرستان یزدو تشدید برخورد ها با متخلفین با حضور نمایندگانی از فرمانداری یزد، مرکز بهداشت و درمان شهرستان، نظارت براماکن عمومی استان،اتاق و بسیج اصناف شهرستان یزد
آدرس کوتاه :