شناسه : 158915463
درجهت رعایت فاصله گذاری هوشمند اجتماعی

️گشت وبازدید شبانه از مطب پزشکان،داروخانه ها،باشگاه های ورزشی ،قهوه خانه ها و غیره


در جهت بازرسی از رعایت فاصله گذاری هوشمند اجتماعی، جمعی از کارشناسان فرمانداری ️ از مطب پزشکان،داروخانه ها،باشگاه های ورزشی ،قهوه خانه ها و غیره گشت و بازدید شبانه داشتند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، در جهت بازرسی از رعایت فاصله گذاری هوشمند اجتماعی، جمعی از کارشناسان فرمانداری ️ از مطب پزشکان،داروخانه ها،باشگاه های ورزشی ،قهوه خانه ها و غیره گشت و بازدید شبانه داشتند.

دراین بازدید به متصدیان در خصوص مسائل بهداشتی تذکرات لازم داده و یک باشگاه ورزشی و یک قهوه خانه بدلیل رعایت نکردن طرح فاصله گذاری اجتماعی  پلمپ شدند.


آدرس کوتاه :