شناسه : 159667583

گشت مشترک کرونا و پلمپ واحدهای متخلف طی دریافت شکایات وگزارشات مردمی مورخ ۹۹/۸/۲۰
آدرس کوتاه :