شناسه : 162220401

گشت شبانه بررسی وضعیت امنیتی،انتظامی بوستانهای شهرستان باحضور "سید محمد رستگاری" فرمانداریزد، معاون فرماندار،فرمانده انتظامی شهرستان و رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد
آدرس کوتاه :