شناسه : 10061579

گزارش تصویری مانور سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان یزد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، مانور سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان یزد با حضور معاون برنامه ریزی ، اداری و مالی فرمانداری ، معاون فنی، کارشناسان و مأموران سرشماری ستاد شهرستان برگزار شد.

آدرس کوتاه :