شناسه : 159307151

گزارش تصویری از بازدید سید محمد رستگاری فرمانداریزد،معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری و رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف از بازار خان یزد ۹۹/۶/۱۸
آدرس کوتاه :