شناسه : 20760259

گزارش تصويري نشست روساي دانشكده هاي فني استان با حضور رئيس دانشگاه فني و حرفه اي كشور و فرماندار يزد
آدرس کوتاه :