شناسه : 29975079

گزارش تصويري نشست اعضاي شوراهاي اسلامي روستايي بخش مركزي و زارچ با فرماندار يزد
آدرس کوتاه :