شناسه : 70099778

گزارش تصويري سخنراني رياست جمهور در اجتماع بزرگ مردم يزد
آدرس کوتاه :