شناسه : 47980050

گزارش تصويري راهپيمايي روز جهاني قدس در يزد ( بخش دوم)
آدرس کوتاه :