شناسه : 703614

گزارش تصويري حضور با شكوه مردم در راهپيمايي روز جهاني قدسآدرس کوتاه :