شناسه : 58063032

گزارش تصويري جلسه انتخاب هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر يزد
آدرس کوتاه :