شناسه : 36491430

گزارش تصويري بازديد معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري از نانوايي هاي شهر شاهديه
آدرس کوتاه :