شناسه : 57516490

گزارش تصويري بازديد معاونين فرماندار از ادارات و نهادهاي شهرستان يزد
آدرس کوتاه :