شناسه : 44049884

گزارش تصويري بازديد مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري از روستاهاي بخش مركزي يزد
آدرس کوتاه :