شناسه : 703694

گزارش تصويري افتتاح پروژه هاي عمراني شهرستان يزد در هفته دولتآدرس کوتاه :