شناسه : 702064

گزارش تصويري اختتاميه سي و دومين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم در يزدآدرس کوتاه :