شناسه : 693013

پيام فرماندار يزد به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي


بسمه تعالي در عصر حاضر، ارتباطات، اگرچه نگوييم اولين عنصر و اساسي ترين اصل مورد نياز بشر است، اما به جرات مي توان گفت يكي از بنيادي ترين دانش ها و مهمترين عوامل پيشرفت انسان امروزيست. چنان كه به نظر مي رسد، با توجه به سرعتي كه پيشرفت علم در عصر حاضر دارد، امكان دسترسي همزمان به تمامي علوم ميسر نيست و فقط مي توان با برقراري ارتباط ميان ملل دنيا، به علوم مكشوف و نا مكشوف مختلف جهان دست يافت و از آن بهره جست. اينك با حساسيت به جا و درست مقام معظم رهبري ـ مد ظله العالي ـ در خصوص جايگاه روابط عمومي در ارگان هاي دولتي و با در نظر گرفتن آن چه بيان شد، مي توان به اهميت علوم ارتباطات و نيز نقش روابط عمومي ها به عنوان مجري اصلي در دستگاه ها، دست يافت. اينجانب، ضمن تقدير و تشكر از تمامي افرادي كه در اين حوزه، فعاليت مي كنند اعم از مسئولين روابط عمومي در ارگان هاي دولتي، خبرگزاري ها، تمامي خبرنگاران و ...، مي خواهم كه ضمن رعايت جانب امانت، به فعاليت هرچه بهتر و بيشتر در اين حوزه بپردازند.                                                                                       عزيز ا... سيفي                                                                                     فرماندار يزد

بسمه تعالي
در عصر حاضر، ارتباطات، اگرچه نگوييم اولين عنصر و اساسي ترين اصل مورد نياز بشر است، اما به جرات مي توان گفت يكي از بنيادي ترين دانش ها و مهمترين عوامل پيشرفت انسان امروزيست. چنان كه به نظر مي رسد، با توجه به سرعتي كه پيشرفت علم در عصر حاضر دارد، امكان دسترسي همزمان به تمامي علوم ميسر نيست و فقط مي توان با برقراري ارتباط ميان ملل دنيا، به علوم مكشوف و نا مكشوف مختلف جهان دست يافت و از آن بهره جست. اينك با حساسيت به جا و درست مقام معظم رهبري ـ مد ظله العالي ـ در خصوص جايگاه روابط عمومي در ارگان هاي دولتي و با در نظر گرفتن آن چه بيان شد، مي توان به اهميت علوم ارتباطات و نيز نقش روابط عمومي ها به عنوان مجري اصلي در دستگاه ها، دست يافت.
اينجانب، ضمن تقدير و تشكر از تمامي افرادي كه در اين حوزه، فعاليت مي كنند اعم از مسئولين روابط عمومي در ارگان هاي دولتي، خبرگزاري ها، تمامي خبرنگاران و ...، مي خواهم كه ضمن رعايت جانب امانت، به فعاليت هرچه بهتر و بيشتر در اين حوزه بپردازند.
 
                                                                                    عزيز ا... سيفي
                                                                                    فرماندار يزد
آدرس کوتاه :