شناسه : 139185948

پياده روي اعضاي پايگاه بسيج شهيد اشترزاده فرمانداري و بخشداري مركزي در كوهستان پارك


بامداد امروز جمعي از اعضاي پايگاه بسيج شهيد اشتر زاده فرمانداري و بخشداريهاي تابعه با همراهي معاون برنامه ريزي و توسعه و فرمانده پايگاه بسيج شهيد اشتر زاده فرمانداري ، معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري و بخشدار مركزي در پارك كوهستان يزد پياده روي كردند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري،بامداد امروز جمعي از اعضاي پايگاه بسيج شهيد اشتر زاده فرمانداري و بخشداريهاي تابعه با همراهي معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري و فرمانده پايگاه بسيج شهيد اشتر زاده فرمانداري ، معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري و بخشدار مركزي با حضور در پارك كوهستان يزد پس از ورزش صبحگاهي با پياده روي گروهي ادامه مسير دادند.

گزارش تصويري اين برنامه در ذيل خبر مي باشد؛


آدرس کوتاه :