شناسه : 702074

يزد دارالعباده ودارالعلم ميزبان نهمين سفر شهرستاني خبرنگاران استان يزد


خبرنگاران استان يزد در نهمين سفر شهرستاني خود كه به ابتكار روابط عمومي استانداري برگزار مي شود، با سفر به شهرستان يزد ضمن شركت در نشست مطبوعاتي فرماندار، از پروژه هاي مهم عمراني اين شهرستان بازديد كردند.

خبرنگاران استان يزد در نهمين سفر شهرستاني خود كه به ابتكار روابط عمومي استانداري برگزار مي شود، با سفر به شهرستان يزد ضمن شركت در نشست مطبوعاتي فرماندار، از پروژه هاي مهم عمراني اين شهرستان بازديد كردند.

آدرس کوتاه :