شناسه : 704034
هفته بسيج مبارك باد

هفته بسيج مبارك


سلام بسیجی
هفته بسيج مبارك باد

سلام بر تو که مروارید خاطرات همیشه زنده شهامت و استواری را در صدف جانت پرورانده ای

عشق الهیت را، قلب آسمانیت را می ستایم و از خداوند می خواهم که فرزندان این مرز همیشه سربلند پاسدار خوبی برای ارزش هایی باشند که تو پایدار ساختی

هفته بسيج مبارك باد.

آدرس کوتاه :