فرماندار يزد:

عزيزا... سيفي با بيان اينكه نماز وسيله پرورش فضائل و اخلاق نيكو است خاطر نشان كرد : نماز انسان را از جهان محدود ماده و اطراف عالم طبيعت فراتر مي برد و به ملكوت و آسمانها نزديك مي كند و در واقع به همراه فرشتگان در حمد و ثناي خداي بار تعالي همصدا و همنوا مي شود.

فرماندار با اشاره به مطالعات و بررسي دانشمندان در مورد تأثيرات نماز و دعا بر روي عملكرد بدن انسان تصريح كرده است : دانشمندان در قرن حاضر به اين نتيجه رسيده اند كه دعا و نماز تأثير مستقيم بر عملكرد مغز و ديگر دستگاههاي بدن دارد چنانكه وقتي فردي در هنگام نماز و دعا باشد جريان عبور خون در مغز بيشتر خواهد شد و افراد مي تواند بر احساسات و هيجانات كنترل بيشتري داشته باشد.

وي اظهار كرد: نماز پل ارتباط ميان انسان با خدا و بهترين وسيله سپاسگزاري از اوست. نماز كيميايي است که به انسان توانايي رويارويي با دشواريهاي زندگي را مي دهدو هرچه بيشتر به ساحت نوراني نماز و نيايش پناه ببريم، در روح و جان خود، آرامش و اطمينان بيشتري را احساس خواهيم کرد.

سيفي گفت: نماز باعث مي شود تا فرد ضمن صحبت با معبود خود افتخاراتي همچون احساس‌ غرور و افتخار، احساس‌ عزت، احساس‌ قدرت‌، احضار روح‌، ولایت‌ بر هستی‌و چه‌ افتخاری‌ از این‌ بالاتر که‌ انسان‌ باخالق‌ خود سخن‌ بگوید .