شناسه : 699352

نقدي : رضايتمندي مردم از نحوه ارائه خدمات يكدستگاه نمره قبولي آن دستگاه است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

معاون عمراني و برنامه ريزي فرماندار يزد ضمن بازديد سرزده از همكاران و واحدهاي مختلف فرمانداري يزد چگونگي و نحوه عملكرد كارمندان دستگاه را بررسي كرد. معاون عمراني فرماندار در گفتگوي جداگانه با كارمندان، مشكلات و پيشنهادات آنها را جويا شد.
نقدي بر اهميت تكريم ارباب رجوع و رضايتمندي مردم از نحوه و كيفيت ارائه خدمات حوزه هاي مختلف تاكيد كرد و اظهار داشت: رضايتمندي مردم از نحوه ارائه خدمات يكدستگاه نمره قبولي آن دستگاه است.
معاون برنامه ريزي فرماندار همچنين از واحد روابط عمومي بازديد و ضمن تقدير از زحمات اين مركز، اطلاع رساني را از وظيفه خطير روابط عمومي دانست. در پايان نقدي براي كارمندان آرزوي موفقيت و توفيق در خدمت رساني به مردم كرد.
آدرس کوتاه :