خوشنویس  در نشست با روسای بانک ها با بیان این مطلب که امروز نقش بانک ها در رشد و توسعه و اشتغال و در نشاط و امید بخشی زندگی خانواده ها نقش بسزایی دارد  تصریح کرد پاسخگویی مناسب و توجه و کمک به مستمندان در بانک ها می تواند نقش بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی ایفا نماید.

وی بر تعامل بین دستگاه های اجرایی و بانک ها بمنظور تسریع در پاسخگویی به مردم تاکید کرد.

خوشنویس  با توجه به پایان سال مالی بر جذب اعتبارات اشتغالزایی که از اولویت های دولت بشمار می آید تاکید کرد و افزود : با توجه به وضعیت اقتصادی مردم بانک ها در مورد معرفی ضامن بانکی با مردم مدارای بیشتری داشته باشند.

وی مدیران بانک های بخش را افرادی انقلابی و دلسوز و از جنس مردم دانست و از اخلاق مداری مدیران بانک ها ، صبر و رفتار انسان دوستانه با مشتری و حفظ حرمت آنان تقدیر کرد .