شناسه : 16612132

نرخ نهايي انواع آرد و نان استان ابلاغ شد


نرخ نهايي انواع آرد و نان استان بشرح جدول ذيل ابلاغ گرديد.

پيرو بخشنامه وزارت كشور و تصويب نامه هيات محترم وزيران، در راستاي آزاد سازي قيمت نان، نرخ نهايي انواع آرد و نان مشخص شد.
همچنين قرار است در راستاي آزاد سازي نرخ نان حداقل 20 درصد از واحدهاي نانوايي استان، در مرحله اول شامل رسته هاي خشكه پزي ها، كرنون پزي ها، فانتزي پزي ها،‌ خانه پزي ها و كارگاه هاي توليد نان آزاد گردند.
نصب نرخهاي نهايي در نانوايي ها در معرض ديد مردم، توزيع متناسب آرد در سطح نانوايي هاي استان، اجراي نرخ جديد در تمامي شهرستان هاي استان از ديگر نكات مورد توجه در اجراي تصويب نامه آزاد سازي قيمت نان است.

 

جدول نرخ انواع نان
 
رديف
نوع نان
وزن چانه (گرم)
قيمت آرد هر كيلو گرم آرد مورد استفاده (ريال)
قيمت هر عدد نان (ريال)
1
سنگك
500(وزن نان)
7800
6500
2
بربري حرارت غير مستقيم
460
8150
4500
3
بربري تنوري
460
8150
4500
4
تافتون تنوري
410
7950
3750
5
تافتون ماشيني(فريوري)
265
7950
2500
6
تافتون ماشيني(عربي)
230
7950
2250
7
تافتون ماشيني حرارت غير مستقيم
310
8050
3000
8
لواش ماشيني
165
8050
1750

 


آدرس کوتاه :