'عزيز الله سيفي' روز پنجشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: از آنجا كه از شب گذشته يكهزار تومان به يارانه نان علاوه بر يارانه قبلي به حساب مردم واريز شده و با توجه به اينكه گندم دو نرخي بود و ممكن بود توسط عده اي سودجو مورد سوء استفاده قرار گيرد و از آنجا كه قانون يارانه ها در طول پنج سال بايد اجرا شود اين تصميم
پس از جلسات مختلف از سوي كارشناسان استان اتخاذ شد.
فرماندار يزد نرخ جديد انواع نان در استان را به شرح زير اعلام كرد:
بربري با تخمه مناسب و با وزن 470 گرم هر چانه 2500 ريال.
تافتون ماشيني با وزن 270 گرم هر چانه 1250 ريال .
تافتون حرارت غير مستقيم با وزن 320 گرم چانه اي 1500 ريال .
تافتون تنوري با وزن 420 گرم هر چانه 2000 ريال .
لواش تنوري هر چانه با وزن 150 گرم 750 ريال.
لواش دستگاهي هر چانه با وزن 160 گرم 750 ريال.
سنگك با تخمه مناسب و با وزن 700 گرم هر چانه 3500 ريال.
سيفي اظهار داشت: مردم در صورت داشتن شكايت يا مشاهده تخلف مراتب را به شمار تلفن هاي 6251213، 124 و يا 8246126 اعلام كنند