شناسه : 700664

نتایج نهایی انتخابات شورای چهارم شهر یزد


به گزارش كميته تبليغات واطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد نتايج شمارش آراءنامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر يزد به ترتيب دارندگان بيشترين راي اعلام شد

 

 

 

فرم شماره 31

شماره : 672070- ش

                                                                         تاريخ: 26/3/1392

آگهي نتيجه انتخابات

بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر يزد تابع بخش مركزي شهرستان يزد مي رساند ، با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر در روز جمعه مورخ 24/3/92، نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب دارندگان بيشترين رأي به شرح ذيل مي باشد:

1

آقاي مرتضي شايق نام پدر ميرزا علي داراي

32643 رأي (عضو اصلي شورا)

2

خانم حميده وزيري نام پدر سيد محمد حسين داراي

23191 رأي (عضو اصلي شورا)

3

آقاي محمد فقيه خراساني نام پدر حسين داراي

20866رأي (عضو اصلي شورا)

4

آقاي اميرحسين رادمنش نام پدر حسن داراي

20295رأي (عضو اصلي شورا)

5

آقاي سپنتا نيك نام نام پدر ارشام داراي

20189رأي (عضو اصلي شورا)

6

خانم عزت يادگار نام پدر يدا... داراي

18767رأي (عضو اصلي شورا)

7

آقاي عباس زارع گاريزي نام پدر غلامرضا داراي

17960رأي (عضو اصلي شورا)

8

آقاي سيدمحمدرضا مدرسي مصلي نام پدر سيد محمد صادق داراي

17280رأي (عضو اصلي شورا)

9

آقاي وحيدرضا خباززاده يزدي نام پدر آقاي مرتضي داراي

16613رأي (عضو اصلي شورا)

10

خانم مليحه اميني اصيل نام پدر حسين داراي

15370رأي (عضو اصلي شورا)

11

آقاي مهدي كاشفي زاده نام پدر محمد داراي

14897رأي (عضو اصلي شورا)

12

آقاي حميدرضا مطهريان نام پدر محمد رضا داراي

14785رأي (عضو اصلي شورا)

13

آقاي سيدمحمدعلي پاكنژاد نام پدر سيد رضا داراي

14666رأي (عضو اصلي شورا)

14

خانم اعظم گلابگيريان نام پدر محمد داراي

14317رأي (عضو علي البدل شورا)

15

آقاي سيدعلي محمد مير حسيني نام پدر سيد يحيي داراي

13920رأي (عضو علي البدل شورا)

16

آقاي حسين بري ابرقوئي نام پدر علي داراي

13717رأي (عضو علي البدل شورا)

17

آقاي محمدرضا حق شناسي نام پدر عباس داراي

12678رأي (عضو علي البدل شورا)

18

آقاي احمد نيكوكاران نام پدر ميرزا علي داراي

12524رأي (عضو علي البدل شورا)

19

آقاي ياسر موحدين نام پدر محمد حسين داراي

12014رأي (عضو علي البدل شورا)

20

آقاي محمدرضا كوچك زاده نام پدر محمد علي داراي

11490رأي

21

آقاي سيدحسن خبيري نام پدر سيد علي داراي

11314رأي

22

آقاي محمدهادي آراسته نام پدر حبيب داراي

11092رأي

23

آقاي يدالله راحمي نام پدر حسين داراي

10688رأي

24

آقاي عبدالصمد لطيفي نام پدر محمود داراي

10435رأي

25

آقاي محمدجواد اولياء نام پدر محمود داراي

10355رأي

26

آقاي سيدمحمدمهدي طباطبائي نام پدر سيد عبدالعظيم داراي

10290رأي

27

آقاي مرتضي مير شمسي نام پدر احمد داراي

10139رأي

28

آقاي سيدعلي فقيه زاده فيروز آبادي نام پدر سيد مهدي داراي

9636رأي

29

آقاي مهدي رستم آبادي نام پدر ماشاءا... داراي

9445رأي

30

آقاي سيدعباس گلدون ساز نام پدر سيد محمد داراي

8922رأي

31

آقاي سيدحسن حيدري نام پدر سيد حمزه داراي

8885رأي

32

آقاي محمدرضا بابائي نام پدر حسين داراي

8834رأي

33

آقاي محمدرضا كفيل الناس نام پدر غلامحسين داراي

8688رأي

34

آقاي علي اكبر دشتي نام پدر ابوالقاسم داراي

8642رأي

35

آقاي ابوالفضل دلاوري پور نام پدر محمود داراي

8387رأي

36

آقاي حميد دهقان بنادكي نام پدر عباس داراي

8270رأي

37

آقاي حميدرضا قمي نام پدر حسين داراي

8113رأي

38

آقاي محمدحسين رضائي صدر آبادي نام پدر ابوالقاسم داراي

7934رأي

39

آقاي محمدعلي دست افشان نام پدر عباس داراي

7861رأي

40

آقاي علي محمد دلاوري پور نام پدر محمود داراي

7773رأي

41

آقاي محمدمهدي رشيدي عزآبادي نام پدر محمد حسن داراي

7389رأي

42

آقاي كاظم مشرف نام پدر محمد داراي 

6990رأي

43

آقاي محمدصادق سهيلي پور نام پدر علي اكبر داراي

6860رأي

44

خانم مهديه وحيدي نژاد نام پدر حسن داراي

6507رأي

45

آقاي محمود فلكيان نام پدر محمد رضا داراي

6174رأي

46

آقاي محمدعلي آزادي حسين آباد نام پدر حسين داراي

6127رأي

47

آقاي حسن امين نام پدر محمد داراي

6009رأي

48

آقاي مرتضي عبدالرضازاده نام پدر حسن داراي

5981رأي

49

آقاي حميدرضا صالحيه يزدي نام پدر حبيب داراي

5974رأي

50

آقاي رضا مرشد نام پدر آقا علي داراي

5881رأي

 

 

51

آقاي هادي صادقيان نام پدر علي داراي

5710رأي

52

آقاي محمدگل آفتاب نام پدر احمد علي داراي

5035رأي

53

آقاي حسين نخعي سرو نام پدر عبدا... داراي

4845رأي

54

آقاي سيدمهدي دهقان بنادكي نام پدر سيد محمد داراي

4760رأي

55

آقاي سيدسعيد گجراتي نام پدر حسين داراي

4660رأي

56

خانم انيس شاه رحماني نام پدر محمود داراي

4539رأي

57

آقاي ابوالقاسم نجفي نام پدر محمد داراي

4508رأي

58

آقاي سيدبهادر بهادري نام پدر محمد آقا داراي

4478رأي

59

آقاي محمدرضا محمدي علي آباد نام پدر محمد رضا داراي

4362رأي

60

آقاي مجيد دهقان منشادي نام پدر هدايت داراي

4307رأي

61

آقاي مصطفي رضائيان منشادي نام پدر حجي داراي

4142رأي

62

آقاي مجيد آرمان نسب نام پدر رضا داراي

4136رأي

63

آقاي محمدرضا سرمست يزدي نام پدر فتح ا... داراي

4085رأي

64

آقاي سيدمرتضي سجاد نام پدر كاظم داراي

4036رأي

65

آقاي كاظم حاجي صادقي نژاد نام پدر اكبر داراي

3941رأي

66

آقاي محسن بندگار بنادكي نام پدر اصغر داراي

3894رأي

67

آقاي سيدمهدي افزوني نام پدر سيد حسين داراي

3843رأي

68

آقاي عباس مير حسيني نام پدر محمد كاظم داراي

3772رأي

69

آقاي محمدرضا واحدي نام پدر حسين داراي

3691رأي

70

آقاي محمدمحسن حائري زاده نام پدر محمد صالح داراي

3631رأي

71

آقاي حميدرضا دهقان منشادي نام پدر غلامحسين داراي

3555رأي

72

خانم طيبه السادات حسيني مقدم نام پدر سيد علي اكبر داراي

3507رأي

73

آقاي سيدمحمد هاشمي نام پدر سيد ولي داراي

3445رأي

74

آقاي سيدمحمد يونسي فر نام پدر سيد حسين داراي

3374رأي

75

آقاي مجيد والاگهر نام پدر علي داراي

3365رأي

76

خانم مريم كاظمي تربقان نام پدر سيد حمزه داراي

3255رأي

77

آقاي علي اصغر جعفري نام پدر محمد جعفر داراي

3128رأي

78

آقاي هادي صادقيان نام پدر احد داراي

3112رأي

79

آقاي كاظم فروغي نسب نام پدر عباس داراي

3053رأي

80

آقاي سيدمحمد هاشمي پور نام پدر سيد رضا داراي

2930رأي

81

آقاي مريم بهزادي شهربابكي نام پدر حبيب داراي

2892رأي

82

آقاي سيدابوالفضل حسيني بغدادآبادي نام پدر سيد محمود داراي

2818رأي

83

آقاي حسين بابائي نام پدر محمد داراي

2803رأي

84

آقاي سيدعلي محمد كمال نام پدر سيد محمود داراي

2784رأي

85

آقاي عليرضا صادقي نژاد سريزدي نام پدر فضل اله داراي

2772رأي

86

آقاي سيدجمال الدين طباطبائي مزرعه نو نام پدر سيد حسين داراي

2769رأي

87

آقاي حسن چاوشيان طزنجي نام پدر غلامرضا داراي

2749رأي

88

آقاي مسعود برادران نام پدر احمد داراي

2717رأي

89

خانم فريده رنجبر ناصر آبادي نام پدر عباس داراي

2685رأي

90

آقاي محمود ناصري نام پدر عبدالرسول داراي

2679رأي

91

آقاي هادي بشر نام پدر ذبيح اله داراي

2647رأي

92

خانم فاطمه بنادكيان نام پدر محمود داراي

2647رأي

93

آقاي سيدعلي حسيني جمال آبادي نام پدر سيد محمد داراي

2600رأي

94

آقاي سيدمرتضي ترنجي نيا نام پدر سيد حسين داراي

2562رأي

95

آقاي فرزاد دهقاني فيروز آبادي نام پدر ولي ا... داراي

2409رأي

96

آقاي حامد صدري زاده نام پدر محمد داراي

2400رأي

97

آقاي علي اكبر دهقان پور حسين آبادي نام پدر ميرزا عباس داراي

2178رأي

98

آقاي سيدعلي نورانيان نام پدر سيد محمد داراي

2073رأي

99

آقاي سيدسعيد مؤذن زاده نام پدر سيد علي داراي

2022رأي

100

آقاي سيدمحمدرضا مير فخرالدين نام پدر سيد عليرضا داراي

1949رأي

101  

آقاي باقر دبيري نژاد نام پدر عبدا... داراي

1946رأي

102

آقاي ابوالفضل ميرزا بابائي نام پدر محمد حسين داراي

1942رأي

103

آقاي محسن دهقان نام پدر محمد حسين داراي

1857رأي

104

آقاي محمدمهدي مبين نام پدر محمد علي داراي

1812رأي

105

آقاي احمد كريم نام پدر عباس داراي

1741رأي

106

آقاي اكبر قاسمي خلف بادام نام پدر عباس داراي

1730رأي

107

آقاي مهدي دهقان دهنوي نام پدر غلامحسين داراي

1652رأي

108

آقاي سيدضياء سليماني بنادكي نام پدر سيد كاظم داراي

1651رأي

109

آقاي سعيد كلانتري نام پدر ابوالفضل داراي

1623رأي

110

آقاي محمدرضا مختاري تاج آباد نام پدر غلامرضا داراي

1567رأي

111

آقاي محمد منتظر فرج نام پدر علي داراي

1536رأي

112

آقاي عابس مكي نيري نام پدر قاسم داراي

1521رأي

113

خانم سميه ميرزا اسمعيل نام پدر هوشنگ داراي

1478رأي

114

آقاي محمد ايوبي يزدي نام پدر محمد حسن داراي

1467رأي

115

آقاي محمدعلي احمد نيا نام پدر محمد حسن داراي

1432رأي

116

آقاي سيدصدراله موسوي هفتادر نام پدر سيد محمد داراي

1432رأي

117

آقاي محمدمهدي زينيا نام پدر علي داراي

1401رأي

118

آقاي حسين عقبائي نام پدر عباس داراي

1386رأي

119

آقاي مجيد منظور الحجه نام پدر علي رضا داراي

1382رأي

120

آقاي حميد عابديني نام پدر محمد حسين داراي

1365رأي

121

آقاي عبدالرضا كابلي نام پدر عباس داراي

1312رأي

122

آقاي سيدمحمدعلي معتمد فر نام پدر سيد محمد داراي

1266رأي

123

آقاي مجيد بيارش نام پدر محمد علي داراي

1261رأي

124

آقاي صادق عزيزي بندرآبادي نام پدر عباس داراي

1257رأي

125

آقاي محمدحسين ماوندادي پور نام پدر بمان علي داراي

1235رأي

126

آقاي سعيد سعادت مقدم نام پدر علي اصغر داراي

1175رأي

127

آقاي مهدي فرهاني نام پدر محمد علي داراي

1174رأي

128

آقاي مهدي ملكي سوركي نام پدر علي داراي

1159رأي

129

آقاي محمدعلي زارع نام پدر عباس داراي

1094رأي

130

آقاي مهدي امامي نام پدر مرتضي داراي

1051رأي

131

آقاي مسعود جهانگيري آسفيجي نام پدر حسين داراي

1034رأي

132

آقاي علي محمد اخوت نام پدر آقا محمد داراي

917رأي

133

آقاي كمال كياست فر نام پدر علي داراي

885رأي

134

آقاي محمدرضا شباني نژاد چاورچي داراي

860رأي

135

آقاي غلامرضا خاكپور مروستي نام پدر اكبر داراي

822رأي

136

آقاي اميرحسين زارع بنادكوكي نام پدر محمد رضا داراي

809رأي

137

آقاي حسام الدين قاسمي نام پدر مرتضي داراي

741رأي

138

آقاي امير معتمد نجار نام پدر محمد حسين داراي

585رأي

139

آقاي مجيد عبدالحسيني زاده نام پدر

506رأي

140

آقاي علي اصغر رضا شاطري نام پدر حسين داراي

410رأي

141

آقاي عليرضا زينلي درب هنزي نام پدر علي اكبر داراي

390رأي

   
    

 

اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 70 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيأت اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.

شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد .

 

                                                 

 

 

آدرس کوتاه :