شناسه : 700694

نتایج نهایی انتخابات شورای چهارم شهر شاهديه


به گزارش كميته تبليغات واطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد نتايج شمارش آراءنامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر شاهديه به ترتيب دارندگان بيشترين راي اعلام شد

آگهي نتيجه انتخابات

بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر شاهديه تابع بخش مركزي شهرستان يزد مي رساند ، با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر در روز جمعه مورخ 24/3/92، نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب دارندگان بيشترين رأي به شرح ذيل مي باشد:

1.       آقاي محمد رضا سلطاني نام پدر محمد جلال داراي 2385 رأي

2.       آقاي حسين سلطاني نام پدر محمد علي داراي 2355 رأي

3.       آقاي علي محمد سلطاني گردفرامرزي نام پدر جواد داراي 2304 رأي

4.       آقاي عباسعلي ميرجليلي نام پدر علي داراي 1696 رأي

5.       آْقاي سيد محمد ميرجليلي نام پدر سيد علي اصغر داراي 1547 رأي

6.       آقاي سيد عليرضا ميرجليلي نام پدر سيد محمود داراي 1545رأي

7.       آقاي محمد كاظم سلطاني گردفرامرزي نام پدر محمد داراي 1491 رأي

8.       آقاي ناصر اسلامي نصرت آبادي نام پدر بمانعلي داراي 1465 رأي

9.       آْقاي عليرضا ميرجليلي نام پدر علي بمان داراي 1246 رأي

10.   آقاي محمد حسين كهدوئي نام پدر علي محمد داراي 1217 رأي

11.   آقاي حسين خاتمي راد نام پدر  محمد داراي 1178 رأي

12.   آقاي ناصر رهاوي عزآبادي نام پدر علي داراي 1161 رأي

13.   آقاي محمد اميرجليلي نام پدر غلامرضا داراي 1142 رأي

14.   آقاي محمد هادي ميرجليلي نام پدر محمد حسين داراي 1128 رأي

15.   آقاي حسن محمود ميرهاشمي نام پدر بمانعلي داراي 1087 رأي

16.   آقاي محمد هادي ميرجليلي نام پدر محمد رضا داراي 878 رأي

17.   آقاي سيد محمد رضا ميرجليلي نام پدر سيد رضا داراي 766 رأي

18.   خانم نرگس عزيزي نام پدر محمد علي داراي 698 رأي

19.   آقاي محسن ميرجليلي نام پدر حبيب اله داراي 461 رأي

20.   آقاي مصيب بوشهري زاده نام پدر علي محمد داراي 50 رأي

اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 70 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيأت اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.

شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد .

آدرس کوتاه :