شناسه : 700684

نتایج نهایی انتخابات شورای چهارم شهر زارچ


به گزارش كميته تبليغات واطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد نتايج شمارش آراءنامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر زارچ به ترتيب دارندگان بيشترين راي اعلام شد

آگهي نتيجه انتخابات

بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر زارچ تابع بخش زارچ، شهرستان يزد مي رساند ، با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر در روز جمعه مورخ 24/3/92، نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب دارندگان بيشترين رأي به شرح ذيل مي باشد:

1-     آقاي سيد عليرضا اقبالي زارچ نام پدر سيد عبدالله داراي 3447 رأي

2-     آقاي مصطفي ذاكري زارچ نام پدر علي داراي 3314 رأي

3-     آقاي عليرضا ابوترابي زارچي نام پدر داراي 2862 رأي

4-     آقاي محمد رضا خوشنويس زارچ نام پدر علي داراي 2785 رأي

5-     آقاي اكبر آسايش نام پدر حسين داراي 2637 رأي

6-      خانم رضوان خوش اندام نام پدر علي اكبر داراي 2532 رأي

7-     آقاي محمد علي داراب نام پدر ابوطالب داراي 2405 رأي

8-     خانم طيبه كلانتري سرچشمه نام پدر عليرضا داراي 2389رأي

9-     آقاي محمد حسين اسدي زارچ نام پدر حسن داراي 2245 رأي

10- آقاي محمد كلانتري سرچشمه نام پدر حجي علي داراي 1968 رأي

11- آقاي حسين خوشنويس زارچ نام پدر زينل داراي 1872 رأي

12- آقاي نعمت اله خليلي زارچي نام پدر علي داراي 1240 رأي

13- آقاي مرتضي كريمي زارچي نام پدر بمانعلي داراي 1202 رأي

14- آقاي سيد مصطفي اجله نام پدر سيد عباس داراي 1062 رأي

15- آقاي حجت شريعتمداري نام پدر سيد مصطفي داراي 1013ر أي

اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 70 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيأت اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.

شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد .

آدرس کوتاه :