شناسه : 700674

نتایج نهایی انتخابات شورای چهارم شهر حميديا


به گزارش كميته تبليغات واطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد نتايج شمارش آراءنامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر حميديا به ترتيب دارندگان بيشترين راي اعلام شد

آگهي نتيجه انتخابات

بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر حميديا تابع بخش مركزي ، شهرستان يزد مي رساند ، با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر در روز جمعه مورخ 24/3/92، نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب دارندگان بيشترين رأي به شرح ذيل مي باشد:

1-     آقاي غلامرضا جعفري نجف آبادي نام پدر حسين داراي 2939 رأي

2-     آقاي محمد رضا جعفري نجف آبادي نام پدر حسين داراي 2776 رأي

3-     آقاي سيد حبيب دشتي رحمت آبادي نام پدر سيد ابوالقاسم داراي 2383 رأي

4-     آقاي حسين دشتي رحمت آبادي نام پدر محمد رضا داراي 2260 رأي

5-     آقاي سيد ميثم دشتي رحمت آبادي  نام پدر سيد علي محمد داراي 2182 رأي

6-      آقاي اكبر زارع ارناني نام پدر محمد داراي 2107 رأي

7-     آقاي داود دشتي رحمت آبادي نام پدر غلامرضا داراي 1853 رأي

8-     آقاي احمد زارع سروي نام پدر حسين داراي 1699 رأي

9-     آقاي علي زارع نام پدر عباس داراي 1695 رأي

10- آقاي احمد بين آبادي نام پدر محمد داراي 1677 رأي

11- خانم نسترن دهقان نجم آبادي نام پدر محمود داراي 1673 رأي

12- آقاي علي اكبر دشتي رحمت آبادي نام پدر ماشاءاله داراي 1568 رأي

13- آقاي محمد رضا دشتي رحمت آبادي نام پدر حسينعلي  داراي 1449 رأي

14- آقاي محمد رضا دشتي نام پدر محمود داراي 1108 رأي

15- آقاي ابراهيم دشتي رحمت آبادي نام پدر عباسعلي داراي 937 رأي

16-  آقاي ابوالقاسم صديقي خويدك نام پدر حاجعلي داراي 912 رأي

17- آقاي محمد رضا دهقان منشادي نام پدر غلامرضا داراي 888 رأي

18- آقاي حميد دهقان چناري نام پدر امير داراي 839 رأي

19- آقاي ميرزا محمد رحماني نام پدر علي اكبر داراي 804 رأي

20- آقاي سيد ابوالقاسم زارع رشكوئيه نام پدر سيد كاظم داراي 587 رأي

21- آقاي مصطفي دهقان شيري نام پدر علي داراي 265 رأي

22- آقاي علي محمد رجبي نام پدر عباس داراي 225 رأي

اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 70 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيأت اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.

شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد .

آدرس کوتاه :