شناسه : 69309694

نتايج نهايي نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان رهبري در حوزه انتخابيه استان يزد اعلام شد


نتايج نهايي نامزدهاي پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري در حوزه انتخابيه استان يزد اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،‌" محمود شاكري شمسي " در اين خصوص اظهار داشت: از مجموع 429531 برگ رأي صحيح آقاي ابوالقاسم وافي با كسب 328206 رأي به عنوان نماينده استان در پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري انتخابات شد.

فرماندار يزد همچنين افزود: آقاي سيد محمود رضا محصل همداني نيز 101325 رأي را دراين دوره از انتخابات به خود اختصاص  داده است.

رئيس هيأت اجرايي انتخابات گفت: در اجراي ماده 67 آئين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه در محل فرمانداري شهرستان يزد آماده دريافت شكايات مي باشد.

" شاكري شمسي" خاطرنشان كرد: به استناد ماده 69 آيين نامه اجرايي قانون مذكور كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ اخذ رأي شكايات خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم دارند.
آدرس کوتاه :