شناسه : 69312453
توسط فرماندار يزد اعلام شد؛

نتايج انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه يزد، اشكذر، بخش ندوشن و دهستان سورك


فرماندار يزد آمار آراي مربوط به هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه يزد و اشكذر و بخش ندوشن و دهستان سورك را اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " محمود شاكري شمسي " در اين خصوص اظهار داشت: در اجراي ماده 24 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 72 آيين‌نامه اجرايي آن، به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه يزد، اشكذر،بخش ندوشن و دهستان سورك مي‌رساند كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در روز جمعه مورخ 7/12/94 درحوزه انتخابيه يزد، اشكذر،بخش ندوشن و دهستان سورك برگزار شد جمع آراء مأخوذه صحيح در اين حوزه انتخابيه 247252  بود كه اشخاص زير به ترتيب مي باشند :

1-     آقاي سيد ابوالفضل موسوي بيوكي فرزند حاجي سيدعلي 124448 رأي

2-     آقاي محمد صالح جوكار فرزند باقر 87211 رأي

3-     آقاي محمد جواد آسايش زارچي فرزند محمدعلي 18417 رأي

4-     سيد محمد تقي الحسيني المدرسي ي س فرزند حاج سيد علي رضا مشهور به: مدرسي 1884 رأي

5-     آقاي محمد احمدي فرزند ستار 1762 رأي

6-     خانم رفعت اميدخدايي فرزند محمدحسين 1411 رأي

7-     آقاي حسين گلستان‌پور فرزند علي اصغر 1402 رأي

8-     آقاي رضا راعي عزآبادي فرزند عباس 1380 رأي

9-     آقاي سيد روح اله راسخي فرزند سيدمحمود 1283 رأي

10-  آقاي احمد دهقان نيري فرزند جواد 1132 رأي

11-  آقاي مهدي ميرفخرايي فرزند محمود 999 رأي

12-  آقاي سيدمحسن ميراسمعيلي مزرعه آخوند 968 رأي

13-  آقاي نادر سلماني سريزدي فرزند حسن 923 رأي

14-  آقاي محمد حسن منصوري زاده فرزند مرتضي 790 رأي

15-  خانم پوران كلانتري قوام‌آبادي فرزند محمود 695 رأي

16-  آقاي سيدعلي مشكات فرزند سيدمحمود 558 رأي

17-  آقاي حسين زينلي بهابادي فرزند اكبر 512 رأي

18-  آقاي محمدعلي شربي فرزند احمد 409 رأي

19-  آقاي محمود زارع بيدكي فرزند علي محمد 340رأي

20-  آقاي عباسعلي شايان مقدم فرزند حسن مشهور به گلاب 250 رأي

21-  آقاي محمدرضا بلورفروش فرزند ابوالقاسم 212 رأي

22-  آقاي محمدحسين خوانين زاده فرزند احمد 140 رأي

23-  آقاي علي عابدزاده هنزايي فرزند رضا 126 رأي

فرماندار يزد افزود: اينك در اجراي ماده 68 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه درمحل فرمانداري يزد براي قبول شكايات آماده مي‌باشد.

رئيس هيأت اجرايي انتخابات يزد تصريح كرد: در ضمن به استناد تبصره‌هاي 2،1 و3 ماده مذكور كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارندو شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شغل ، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.

" شاكري شمسي" در پايان اضافه كرد:همچنين در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.

 
آدرس کوتاه :